Çin’in Dış Ticareti

Genel Durum
Son yıllarda dünya ticaretinden aldığı pay hızla artan Çin, dünyanın bir numaralı tedarikçisi, ihracatçısı konumuna yükselmiştir. 2010 yılı itibariyle Çin’in dış ticaret hacmi 3 trilyon dolara yaklaşmıştır.

Son 20 yıldır ihracatta yaşanan iki haneli büyüme oranlarında yabancı sermayeli şirketler tarafından yapılan üretim ve ihracatın önemli katkısı olmuştur. Çin toplam ihracatının yaklaşık %60’ı bu şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. İhracatta olduğu gibi, ithalatın da %50’yi aşan bölümü yabancı yatırımlar tarafından kurulan şirketler vasıtasıyla yapılmaktadır.


Ülkenin Dış Ticareti
2010 yılında dış ticaret hacmi 3 trilyon dolara yaklaşan Çin’in 2010 yılı ihracatı bir önceki yıla göre % 31,3 artarak 1,57 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı ithalatı, bir önceki yıla göre % 39 artarak 1,39 trilyon dolara yükselmiştir. 2008 -2010 döneminde verdiği dış ticaret fazlasında gerileme görülen Çin’in, dış ticaret fazlası, 2010 yılında 184,5 milyar dolardır.


İhracatında Başlıca Ürünler
Çin’in ihracat yaptığı başlıca ürünler incelendiğinde, otomatik bilgi işlem makineleri gibi katma değeri yüksek ürünlerin Çin’in toplam ihracatından aldığı payın artığı gözlemlenmektedir.


İthalatında Başlıca Ürünler
İhracat artışına karşılık pek çok ihraç ürününün ithal girdiler içermesi nedeniyle ithalatta da önemli bir büyüme olmuştur. Petrol ve maden cevherleri gibi hammadde ithalatında düzenli bir artış eğilimi görülmektedir. Zira, yerli üretim artık ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Çin, maruz kaldığı yatırım patlaması karşısında çelikte olduğu gibi büyük miktarlarda ara malı da ithal etmektedir. Özellikle Çin’de hasadın kötü olduğu yıllarda gıda ithalatında da artışlar görülmektedir.


Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
ABD Çin’in ihracattaki en büyük pazarıdır. 2010 yılında ABD’ye ihracat 283,1 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. ABD’nin yanı sıra Çin’in önemli miktardaki ihracatı, Asya kıtasında Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’ye yönelmiştir. Diğer taraftan Japonya, Güney Kore ve Tayvan Çin’in ithalatında ve karşılıklı ticarette giderek önemi artan ticari partnerleridir. AB ülkeleri de Çin’in önemli ticari partnerleri arasındadır. Hong Kong özel durumu nedeniyle Çin için bir antrepo ve re -export merkezi durumundadır.

Türkiye, 2010 yılında Çin’in ihracat yaptığı ülkeler arasında % 0,76’lık payı ile 25. sıradadır. Çin’in ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye %0,23’lük payı ile 48. sıradadır. 2008-2010 yılları arasında Çin’in ihracat ve ithalatından Türkiye’nin aldığı pay, artış göstermiştir.

Kaynak: Global Trade Atlas, IGEME   |   Editör: DijitalPort.com

Çin’in Dış Ticareti